Tầm Nhìn và Sứ Mệnh

Tầm Nhìn và Sứ Mệnh

TẦM NHÌN
Tập trung hướng tới giá trị văn hóa “Chân - Thiện - Mỹ” trong suốt quá trình đồng hành cùng khách hàng, làm tiền đề cho việc phát triển bền vững trong ngành du lịch hiện đại, xứng đáng là một doanh nghiệp có “Tâm” và có “Tầm”,  mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng xã hội, và góp phần nâng cao vị thế - hình ảnh - văn hóa của du lịch Việt Nam.
 
SỨ MỆNH
Tạo ra những sản phẩm du lịch dịch vụ độc đáo, khác biệt có giá trị gia tăng nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất đến với khách hàng.
Bằng sự nỗ lực, tâm huyết của toàn thể nhân viên quyết tâm nâng cao hình ảnh - uy tín và vị thế công ty ngày càng phát triển vững mạnh.
Lợi ích của khách hàng là thành công của công ty.
Đẩy mạnh văn hóa cộng đồng thân thiện, đoàn kết nội bộ, để cùng hướng tới mục tiêu chung.
Xây dựng, phát triển và giữ gìn các giá trị nhân văn gắn với bản sắc văn hóa vùng miền để tạo nên văn hóa doanh nghiệp bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Con người là yếu tố quan trọng tạo nên mọi giá trị. Vì vậy, việc kết hợp hài hòa giữa lợi ích của tổ chức, với khách hàng, nhân viên và xã hội là vô cùng quan trọng.
Sự hài lòng của khách hàng là nền tảng cho sự phát triển bền vững của công ty.
Niềm tin dựa trên uy tín, chất lượng tạo nên thương hiệu và con  người làm nên tất cả
.